ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

80

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

60

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

5

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

15

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

72

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

75

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

26

ตาราง

727

ห้องเรียน
-11
ตาราง

8,461

นักเรียน
-148
ตาราง
นร.ปฐมวัย

1,554

-78
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

6,023

-39
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

884

-31
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -43.91

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -35.62

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

22

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

85

BEST PRACTICES

ตาราง

969

ครูและบุคลากร

สนง.
79
รร.
890
ตาราง

31

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

969

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 5 /6%
ปฐมวัย - ประถมฯ47 /59%
ปฐมวัย - ม.ต้น25 /31%
ประถมฯ2 /3%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 60 /75%
ขนาดกลาง 19 /24%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 60 /75%
ขนาดที่ 2 15 /19%
ขนาดที่ 3 4 /5%
ขนาดที่ 4 /0%
ขนาดที่ 5 /0%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
80 โรงเรียน

4 อำเภอ
เมืองพะเยา

27 โรงเรียน

ตาราง
ดอกคำใต้

23 โรงเรียน

ตาราง
แม่ใจ

19 โรงเรียน

ตาราง
ภูกามยาว

11 โรงเรียน

ตาราง

6 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้1

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้2

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมือง1

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมือง2

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ

19 โรงเรียน

ตาราง
ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Version.